Statut szkoły (kliknij, aby pobrać dokument w formacie MS Word)

 

 

 

 

Szkolne procedury postępowania nauczycieli (pracowników szkoły)  i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, obowiązujące w Gimnazjum Publicznym nr 2 w Solcu Kujawskim

WSTĘP

 

Wśród różnorodnych przejawów demoralizacji za najbardziej niepokojące i zagrażające zdrowiu dzieci i młodzieży uznaje się narkomanię, alkoholizm i prostytucję. Są to zjawiska, wobec których żaden dorosły nie powinien pozostawać obojętny, zwłaszcza, że zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży najczęściej ze sobą współwystępują. Picie alkoholu czy odurzanie się narkotykami współwystępuje z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, wczesną inicjacją seksualną. Wszystkie te czynniki mogą być przyczyną nawiązywania kontaktów z grupami przestępczymi, a w dalszej kolejności popełniania przestępstw.

Szczególny obowiązek reagowania na niepokojące sygnały zachowania uczniów spoczywa na nauczycielach. Szkoła, z racji powszechnego charakteru i funkcji jest terenem, na którym, w różnym stopniu i w różnej postaci, ujawniają się niemal wszystkie nurtujące dzieci i młodzież problemy. Szkoła zobowiązana jest do wczesnego rozpoznawania niedostosowania społecznego i podejmowania stosownych oddziaływań profilaktycznych, wychowawczych, a wobec uczniów niedostosowanych – działań resocjalizujących.

Właściwa, adekwatna do sytuacji, reakcja wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły oraz powiadomienie w razie potrzeby stosownych instytucji mogą w istotnym stopniu zwiększyć skuteczność oddziaływań mających na celu eliminowanie przyczyn i przejawów niewłaściwych zachowań uczniów.

W związku z tym wprowadza się w Gimnazjum Publicznym nr2 w Solcu Kujawskim następujące procedury działań wychowawczych, zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonej demoralizacją lub uzależnieniem:

I. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.

II. Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.

III. Procedura postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego opuszczenia szkoły.

IV. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń samowolnie opuści świetlicę szkolną.

V. Procedura postępowania w przypadku złamania przez ucznia zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu.

VI. Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (rodzice uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub przejawiający zachowania mogące świadczyć o zaburzeniach psychicznych).

VII. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły.

VIII. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

IX. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

X. Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancję przypominająca wyglądem narkotyk.

XI. Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk.

XII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.

XIII. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

XIV. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

XV. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.

XVI. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.

XVII. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.

XVIII. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.

 

I. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania się ucznia wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły.

 

 

 1. Nauczyciel przerywa agresywne zachowanie ucznia (grupy uczniów).
 2. Natychmiast informuje wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego o zdarzeniu.
 3. Wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z uczniem/uczniami na temat zdarzenia, sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany).
 4. Wychowawca informuje rodziców (opiekunów prawnych) ucznia/uczniów, uczestników zdarzenia o zaistniałej sytuacji (odnotowuje ten fakt w dzienniku).
 5. W przypadku powtarzania się sytuacji wychowawca zgłasza ten fakt do pedagoga szkolnego oraz powiadamia dyrektora szkoły o przypadkach szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia).
 6. Wychowawca uczniów porozumieniu uczniów dyrektorem szkoły stosuje wobec ucznia/uczniów kary określone w Statucie Szkoły.

 

II. Procedura postępowania w przypadku przedłużającej się nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.

 

Działania wychowawcy:

 

 1. Rodzic ma obowiązek poinformować szkołę o przyczynach nieobecności dziecka.
 2. Jeżeli przez dwa tygodnie nie ma informacji od rodziców o przyczynach nieobecności dziecka wychowawca ma obowiązek rozpoznać przyczynę nieobecności ucznia w szkole, poprzez nawiązanie kontaktu z rodzicami, opiekunami prawnymi lub uczniem (telefon, wyjście do domu, list polecony z podpisem dyrektora szkoły).
 3. Jeżeli nieobecność przedłuża się wychowawca zgłasza sprawę pedagogowi szkolnemu, poprzez wpis do zeszytu rejestru.

 

Działania pedagoga szkolnego:

 

 1. Pedagog przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia zobowiązując ich na piśmie do zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
 2. Pedagog zobowiązuje ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne na piśmie.
 3. W przypadku niedotrzymania przez ucznia i rodziców pisemnego zobowiązania, pedagog wszczyna proces administracyjno- prawny (sąd rodzinny i nieletnich, wydział edukacji- organ prowadzący szkołę, może zawiadomić dzielnicowego).

III. Procedura postępowania w przypadku uczniowskich wagarów czy samowolnego opuszczenia szkoły.

 

.         O nieobecności dziecka rodzic winien uprzedzić szkołę najpóźniej rano tego samego dnia.

Na każdej lekcji jest sprawdzana obecność uczniów i zaznaczana w dzienniku.

Po pierwszej lekcji danej klasy, kolejnej (jeśli uczeń wcześniej był obecny), 2 lekcjach w-f lub zajęciach świetlicowych, nauczyciel sporządza listę uczniów nieobecnych oraz spóźnionych i przez dyżurnego przekazuje ją do sekretariatu. Sekretariat wykonuje telefon do rodziców celem poinformowania o nieobecności i wyjaśnienia jej przyczyn. O przyczynach absencji ucznia wychowawca powiadamiany jest poprzez zwrotną informację pisemną w jego teczce osobowej.

Wychowawca klasy powinien w przeciągu tygodnia egzekwować usprawiedliwienia za nieobecność w szkole (telefonicznie, pisemnie, zwolnienie lekarskie).

Nauczyciel przedmiotu jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy o  powtarzających się nieobecnościach ucznia na swoim przedmiocie.

Każdy uczeń zobowiązany jest posiadać zeszyt/dzienniczek służący między innymi do korespondencji między szkołą a rodziną.

Wychowawca obowiązkowo miesięcznie podlicza frekwencję uczniów  do 15 każdego miesiąca (dziennik lekcyjny strona 128 – 129). Dokonywane jest zestawienie miesięczne frekwencji, które poddaje się analizie podczas zebrań Zespołu Wychowawczego.

1. W przypadku pojawiających się pojedynczych nieusprawiedliwionych godzin wychowawcy powinni:

●      rozmawiać z uczniem,

●      starać się nawiązać pozytywny kontakt z rodzicami (rozmowa telefoniczna lub osobista, w razie braku możliwości wizyta w domu),

●      wskazać rodzicom możliwość przebadania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pod kątem trudności wychowawczych.

2. Po opuszczeniu przez ucznia 15 godzin bez usprawiedliwienia wychowawca zobowiązany jest do poinformowania pedagoga. Do jego rodziców kierowane jest ZAWIADOMIENIE o tym fakcie wraz z poleceniem stawienia się w szkole.

Na spotkaniu wychowawca samodzielnie lub we współpracy z pedagogiem szkolnym     w obecności ucznia:

●      ustala przyczyny nieobecności,

●      informuje o konsekwencjach wagarów (ocena z zachowania, możliwość nieklasyfikowania z przedmiotów)

●      rozważa możliwość postępowania w celu mobilizacji ucznia do regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne (pomoc koleżeńska, nauczycielska,  pedagogiczno- psychologiczna, udział rodziców i sytuacji rodzinnej).

Efektem spotkania jest podpisanie KONTRAKTU z uczniem. Z rodzicem wychowawca podpisuje ZOBOWIĄZANIE do systematycznego kontaktowania się w celu monitorowania uczęszczania dziecka na zajęcia. Spotkanie to jest odnotowywane w dzienniku.

 1. Jeśli to nie skutkuje i uczeń nadal opuszcza lekcje, po kolejnych 15 godzinach (w sumie 30 nieusprawiedliwionej absencji) do rodziców kierowane jest UPOMNIENIE.
 2. Po nieusprawiedliwionym opuszczeniu co najmniej 50% zajęć w okresie jednego miesiąca zostaje wdrożona PROCEDURA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO w administracji.
 3. W sytuacji braku efektów działań bądź niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, czy ich niechęci do współpracy, kiedy wychowawca obserwuje brak zainteresowania, opieki i nieprawidłowości w funkcjonowaniu rodziny ucznia, szkoła występuje do sądu rodzinnego o zbadanie sytuacji rodzinnej dziecka i podjęcie odpowiednich działań. Jest to środek ostateczny, o podjęciu takich działań, rodzice informowani są pisemnie.

Wychowawcy klas są odpowiedzialni za bieżące podliczanie frekwencji, prawidłowy przebieg procedury, przechowywanie dokumentacji i konsekwencję w podejmowanych kolejno krokach. Wszystkie działania muszą być odnotowywane w dzienniku.

 

IV. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń samowolnie opuści świetlicę szkolną.

 

 1. Każdy rodzic zapisujący dziecko do świetlicy szkolnej jest zobowiązany do złożenia deklaracji, w której jest zawarta umowa odnośnie uczestniczenia ucznia w zajęciach.
 2. Nauczyciel wychowawca świetlicy ocenia przyczynę ewentualnej nieobecności ucznia w świetlicy i zaznacza nieobecność w dzienniku zajęć.
 3. Sekretariat telefonicznie informuje rodziców (opiekunów prawnych) o fakcie opuszczenia świetlicy lub nieobecności ucznia.
 4. W przypadku powtarzania się sytuacji nauczyciel świetlicy zgłasza ten fakt do wychowawcy ucznia.
 5. Rodzic może zwolnić dziecko z obecności w świetlicy poprzez pisemną informację biorąc jednocześnie odpowiedzialność za nie.

 

V. Procedura postępowania w przypadku złamania przez ucznia zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

 

 1. Uczeń ma prawo wnieść na teren szkoły telefon komórkowy, jednak nie wolno mu z niego korzystać; w razie potrzeby pilnego kontaktu z rodzicem lub prawnym opiekunem może skorzystać z telefonu w sekretariacie szkoły.
 2. Telefon komórkowy na terenie szkoły musi być wyłączony.
 3. Na użycie na terenie szkoły przez ucznia sprzętu audiowizualnego typu kamera, dyktafon potrzebna jest zgoda dyrektora szkoły i obecność nauczyciela w trakcie rejestracji dźwięku lub obrazu.
 4. Uczniowi, który nie przestrzega ww. zakazów nauczyciel zabiera telefon lub inne urządzenie i deponuje w sekretariacie szkoły.
 5. Zdeponowany telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne odbierają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
 6. W przypadku nagrania dźwięku lub obrazu przez ucznia na terenie szkoły bez zgody dyrekcji i obecności nauczyciela, fakt ten może być zgłoszony na policję.
 7. Nieprzestrzeganie przez uczniów powyższych punktów Statutu ma wpływ na ich ocenę z zachowania.

 

VI. Procedura postępowania w sytuacjach, gdy rodzice odmawiają współpracy ze szkołą lub rodzina jest niewydolna wychowawczo (rodzice uzależnieni od alkoholu, narkotyków lub przejawiający zachowania mogące świadczyć        o zaburzeniach psychicznych, dziecko jest uczestnikiem lub ofiarą przemocy domowej, nieuregulowana jest sytuacja prawna dziecka).

 

 1. Nauczyciel/wychowawca powiadamia o zaobserwowanej sytuacji pedagoga szkolnego, z którym udaje się na wywiad środowiskowy do miejsca zamieszkania ucznia.
 2. W przypadku potwierdzenia złej sytuacji domowej ucznia pedagog szkolny informuje o tym fakcie dyrektora szkoły.
 3. Problem zostaje objęty pracą zespołu wychowawczego w celu udzielenia pomocy dziecku.
 4. Pedagog szkolny nawiązuje współpracę z MGOPS oraz informuje na piśmie o sprawie sąd rodzinny.

 

VII. Procedura postępowania w przypadku przyniesienia przez ucznia papierosów lub ich palenia na terenie szkoły.

 

 1. Osoba, która zauważy ucznia palącego papierosy na terenie szkoły powinna poinformować wychowawcę lub pedagoga szkolnego.
 2. Wychowawca/pedagog szkolny w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać , aby uczeń przekazał mu papierosy, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży. [Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży, ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji].
 3. Wychowawca/pedagog szkolny zabezpiecza papierosy i dopilnowuje, by sprawca uporządkował miejsce zdarzenia.
 4. Wychowawca rozmawia z uczniem o zdarzeniu oraz wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o paleniu papierosów przez dziecko.
 5. Przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Sporządza notatkę o zaistniałym incydencie, która podpisuje rodzic (opiekun) dziecka (do teczki wychowawcy).
 6. W przypadku nasilenia się zjawiska u jednego lub grupy uczniów, wychowawca powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły oraz stosuje wobec wychowanków kary określone w Statucie Szkoły.

 

VIII. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel uzyska informacje, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się  w stan odurzenia, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji.

 

 1. Nauczyciel zobowiązany jest do przekazania uzyskanej informacji wychowawcy klasy.
 2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem, w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.
 4. W przypadku, gdy rodzice odmówią współpracy, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).
 5. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowy z uczniem i rodzicami, ostrzeżenia przed konsekwencjami, spotkania z pedagogiem a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję (specjalistę ds. nieletnich).

IX. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

 

 1. Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy i pedagoga szkolnego.
 2. Zapewnia uczniowi opiekę, odizolowuje go od innych uczniów, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone życie i zdrowie dziecka. [Nie należy zostawiać ucznia samego!].
 3. Wychowawca/pedagog szkolny powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 4. Wychowawca i pedagog szkolny/dyrektor szkoły przeprowadzają rozmowę z uczniem ( w miarę jego psychofizycznych możliwości) w celu ustalenia ilości wypitego alkoholu lub zażytego środka, sposobu jego pozyskania i źródła pochodzenia. Ustalają miejsce spożycia oraz współuczestników zdarzenia. Ewentualnie organizują udzielenie uczniowi pomocy medycznej.
 5. Wychowawca/pedagog szkolny zawiadamia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o obowiązku niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice (opiekunowie) odmawiają odebrania dziecka, o jego pozostaniu w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia czy przekazaniu do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z lekarzem, który ustala aktualny stan zdrowia ucznia. Za zgodą dyrektora szkoły uczeń zostaje przekazany pod opiekę odpowiednich organów.
 6. Dyrektor szkoły zawiadamia policję, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu (odurzenia) odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia lub zagraża życiu i zdrowiu innych. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości (odurzenia) policja ma prawo przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień lub policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych – na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie – 24 godziny).     O fakcie umieszczenia informuje się rodziców (opiekunów prawnych) oraz sąd rodzinny jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.
 7. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia, sporządza notatkę o zajściu, którą podpisują rodzice (prawni opiekunowie) ucznia (do teczki wychowawcy).
 8. Wychowawca i dyrektor szkoły ustalają wobec ucznia karę określoną w Statucie szkoły.
 9. W sytuacji, gdy powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym na piśmie policji (specjalisty ds. nieletnich) i sądu rodzinnego.
 10. Pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje o możliwości skorzystania ze specjalistycznej pomocy pedagogiczno-psychologicznej dotyczącej uzależnień.

 

Procedura postępowania, gdy nauczyciel (pracownik szkoły) znajduje na terenie szkoły substancję przypominająca wyglądem narkotyk.

 

 1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej niepowołanych osób oraz jej ewentualnym zniszczeniem do czasu przyjazdu policji.
 2. O ile to możliwe próbuje ustalić (w zakresie działań pedagogicznych) do kogo znaleziona substancja należy.
 3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, który wzywa policję.
 4. Po przyjeździe policji dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.

 

XI. Procedura postępowania, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk.

 

 1. Nauczyciel w obecności innej osoby dorosłej ma prawo zażądać, aby uczeń przekazał mu substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku                z poszukiwaną substancją.[ Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonywać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji!]
 2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.
 3. W przypadku, gdy uczeń, mimo żądań, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.
 4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, dyrektor szkoły po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest przekazać ją policji. Wcześniej próbuje ustalić,      w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając notatkę z ustaleń i spostrzeżeń.
 

XII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży przez ucznia.

 

 1. Wychowawca zawiadamia o zdarzeniu pedagoga.
 2. We współpracy z pedagogiem szkolnym ustala okoliczności kradzieży dokonanej przez wychowanka (z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia).
 3. Wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy, przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców (do teczki wychowawcy).
 4. Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży.
 5. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną w Statucie Szkoły.

XIII. Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa.

 

 1. Nauczyciel będący świadkiem czynu niezwłocznie powiadamia o zdarzeniu pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 2. Przekazuje sprawcę czynu ( o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.
 3. Zabezpiecza ewentualne dowody przestępstwa (np. ostre narzędzia, przedmioty kradzieży itp.)
 4. We współpracy z pedagogiem ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 5. Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły powiadamia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia-sprawcy.
 6. Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy sprawa jest poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.

XIV. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.

 

 1. Nauczyciel udziela pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnia jej udzielenia poprzez wezwanie pogotowia w przypadku, kiedy ofiara doznała obrażeń.
 2. Niezwłocznie powiadamia pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 3. Pedagog szkolny powiadamia rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Dyrektor szkoły niezwłocznie wzywa policję w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia okoliczności                 i ewentualnych świadków zdarzenia.

XV. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu na terenie szkoły.

 

[ Wybrane kategorie przestępstw z Kodeksu karnego ścigane z urzędu: udział w bójce lub pobiciu, doprowadzenie małoletniego poniżej 15 lat do obcowania lub poddania się innej czynności seksualnej, znęcanie się, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, wywieranie wpływu na świadka, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie, oszustwo).

 

 1. Osoba będąca świadkiem lub posiadająca informację o popełnieniu ww. przestępstw natychmiast powiadamia dyrektora szkoły.
 2. Dalsze działania podejmuje dyrektor szkoły.

 

XVI. Procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej paczki lub koperty oraz telefonu ostrzegającego przed niebezpieczeństwem.

 

1. Nie wolno:

 • opróżniać zawartości wszelkich podejrzanych przesyłek, nie przenosić paczki lub koperty
 • wdychać oparów, dotykać, sprawdzać smaku, przypatrywać się z bliska.
 • zlekceważyć niebezpieczeństwa i zataić informacji

 

2. Należy:

 • zabezpieczyć teren, uniemożliwić dostęp uczniom.
 • niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
 • dyrektor szkoły powiadamia policję i straż pożarną oraz podejmuje decyzję o ewentualnej ewakuacji szkoły.

 

XVII. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia.

 

 1. Każdy pracownik Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim ma obowiązek zareagowania na jakikolwiek sygnał o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.

 

Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych.

 

 1. O wysokim ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych czynników:

 

 • mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku nadziei
 • mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie, pisanie listów pożegnalnych lub testamentu
 • pozbywanie się osobistych i cennych dla ucznia przedmiotów
 • unikanie kontaktów z bliskimi kolegami, izolacja, zamykanie się w sobie
 • zaniechanie zajęć, które dotychczas sprawiały uczniowi przyjemność
 • przejawianie dużych zmian charakteru, nastroju, występowanie nietypowych zachowań
 • przejawianie innych zachowań ryzykownych: okaleczanie się, zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu
 • przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania itp.
 • podejmowanie w przeszłości prób samobójczych
 • fascynacja znanymi osobami (np. gwiazdami popkultury), które popełniły samobójstwo

 

2. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia, wychowawca, pedagog i psycholog szkolny podejmują odpowiednie działania interwencyjne:

 

 • jednoznacznie ustalają , które z w/w przesłanek występują u danego ucznia
 • przeprowadzają analizę sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyn zmian           w zachowaniu ucznia
 • przekazują informację o zagrożeniu rodzicom i dyrektorowi szkoły
 • ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną na terenie szkoły lub poza nią

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

 

 1. Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia wychowawca, pedagog szkolny oraz dyrektor szkoły podejmują następujące działania:
 2. nie pozostawiają ucznia samego, próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce informują o zaistniałej sytuacji i zagrożeniu rodziców
 3. przekazują dziecko pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia odpowiednim instytucjom (np. policji)

Postępowanie w przypadku powzięcia informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą.

 

 1. Po powzięciu informacji, że uczeń podjął próbę samobójczą dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog szkolny podejmują następujące działania:
 • jeśli próba samobójcza ma miejsce w szkole, wychowawca (nauczyciel, pracownik) powiadamia o tym fakcie dyrektorowi szkoły, a ta rodzica/opiekuna prawnego
 • dyrektor szkoły, pedagog szkolny oraz wychowawca dokonują oceny sytuacji i przeprowadzają rozmowę wspierająca z uczniem i rodzicami oraz przekazują informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • jeśli próba samobójcza ma miejsce w domu, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły, pedagog szkolny przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • o próbie samobójczej dyrektor informuje Radę Pedagogiczną pod rygorem tajemnicy w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.
 • pedagog planuje dalsze działania mające na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, atmosfery życzliwości i wsparcia oraz przekazują rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą
 • w przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji
 • pedagog szkolny oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej innym uczniom szkoły.

 

 

XVIII. Procedura postępowania w przypadku ciąży uczennicy.

 

 1. W przypadku zaobserwowania lub powzięcia informacji, że uczennica jest w ciąży nauczyciel/wychowawca informuje o tym fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły.
 2. Wychowawca lub pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców (opiekunów prawnych) i przeprowadza rozmowę z uczennicą oraz jej rodzicami (opiekunami). Sporządza notatkę z przeprowadzonej rozmowy (do teczki wychowawcy).
 3. W przypadku potwierdzenia informacji, dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz wychowawcą ustalają sposób i termin realizacji obowiązku szkolnego przez uczennicę.
 4. Pedagog szkolny wskazuje rodzicom możliwości skorzystania przez uczennicę i ich samych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły  i poza nią.
 5. Dyrektor zobowiązuje wychowawcę i pielęgniarkę szkolną do opieki nad uczennicą    w trakcie pobytu w szkole oraz ewentualnej kontroli w czasie jej przebywania            w domu.
 6. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji powiadamia na piśmie sąd rodzinny lub policję (informuje o tym fakcie rodziców uczennicy).

 

Metody współpracy szkoły z policją.

 

 1. Komisariat Policji w Solcu Kujawskim w ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej utrzymuje stały bieżący kontakt ze szkołą w zakresie:

 

 • spotkań tematycznych z udziałem policjantów;
 • udziału policji w szkolnych programach profilaktycznych, konkursach, imprezach itp.;
 • udzielania przez policję pomocy szkole;
 • nadzoru nad rodzinami patologicznymi;
 • interwencji.

2. W ramach współpracy szkoły z policją organizuje się:

 

 • spotkania pedagogów szkolnych, psychologa, nauczycieli, dyrektorowi szkoły z zaproszonymi specjalistami ds. nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagrożeń przestępczością oraz demoralizacją dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym;
 • spotkania tematyczne młodzieży szkolnej z udziałem policjantów m.in. na temat odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych aspektów narkomanii, wychowania w trzeźwości itp.
 • informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły mających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
 • udzielanie przez policję pomocy szkole w rozwiązywaniu trudnych, mogących mieć podłoże przestępcze, problemów, które zaistniały na terenie szkoły;
 • wspólny – szkoły i policji – udział w lokalnych programach profilaktycznych związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom oraz zapobieganiem demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

 

 1. Policja powinna być wzywana do szkoły w sytuacjach, o których mowa w procedurach albo gdy wyczerpane zostaną środki możliwe do zastosowania przez szkołę w określonej sytuacji, w której obecność policji jest konieczna (tj. naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych, demoralizacja nieletniego).
 2. Każda, dotycząca uczniów wizyta policjanta w szkole, powinna być wcześniej zasygnalizowana dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu.

 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur.

 

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich         (Dz. U. z 2002 r., Nr 11 poz. 109, z późń. zm.).
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r., Nr 147 poz. 1231).
 3. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 1990 r., Nr 30 poz. 179 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., Nr 67  poz. 329 z późn. zm.)
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 111 poz. 535).
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 10 poz. 55)
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2005 r., Nr 179 poz. 1485 z późn. zm.)
 8. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 10 poz. 96 z późn zm.).
 9. Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2002 r., Nr 51 poz. 458 z późń. zm.)
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 26 poz. 226)
 11. Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.
 12. Statut Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim ujednolicony statut obowiązuje od 1 września 2012 r.

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO

OCENIANIA

obowiązujące w Gimnazjum Publicznym Nr 2

w Solcu Kujawskim

zwane w skrócie ZWO są dostępne do wglądu na miejscu w bibliotece szkolnej

i w sekretariacie szkoły w postaci uwierzytelnionej kopii. Dysponują nimi również

wychowawcy klas.

 

 

Spis treści:

I            Podstawy prawne

II           Postanowienia ogólne

III          Cele wewnątrzszkolnego oceniania

IV          Zasady oceniania

V           Skala ocen i ogólne kryteria oceniania

VI          Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

VII         Ocenianie zachowania ucznia

VIII        Kryteria ocen klasyfikacyjnych zachowania

IX          Ocenianie projektu gimnazjalnego

X           Klasyfikowanie

XI          Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej

XII         Warunki i tryb odwoływania się od rocznych ocen klasyfikacyjnych

XIII        Egzamin klasyfikacyjny

XIV        Promowanie

XV         Egzamin poprawkowy

XVI        Egzamin gimnazjalny i ukończenie szkoły

XVII       Warunki i sposób przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach

ucznia w nauce

XVIII      Zasady i tryb wydłużenia etapu edukacyjnego dla uczniów niepełnosprawnych

XIX        Ewaluacja systemu

 

Spis dokumentów Gimnazjum Publicznego nr 2  dostępnych w bibliotece szkolnej

 

 

1. Statut Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim

 

2. Koncepcja Pracy Szkoły w roku szkolnym 2015/2016

 

3. Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczo-Opiekuńczej  GP 2 w r. szk.2015/2016

 

4. Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania obowiązujące od 1 września 2015 r.

 

5. Pierwsze zebranie się z rodzicami: Poznajemy się

 

6. Kalendarz szkoły 2015/2016

 

7. Procedury Postępowania Nauczycieli w Sytuacjach Zagrożenia dzieci

i Młodzieży Demoralizacją

 

8. Żyj w zgodzie z sobą i innymi.  Szkolny program profilaktyczny

Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim

 

9. Regulamin dyżurów nauczycielskich w Gimnazjum Publicznym nr 2

10. Regulamin do spraw bezpieczeństwa.

 

11. System naprawczy po egzaminie gimnazjalnym dla Gimnazjum Publicznego

nr 2 w Solcu Kujawskim

 

12. Regulamin Porządkowy Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim

13. Szkolny Program Profilaktyczny Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim

14. Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016

w Gimnazjum Publicznym nr 2

15. Szkolny zestaw programów nauczania GP 2 na lata 2011-2016

16. Wewnątrzszkolny regulamin wycieczek i imprez krajoznawczo-turystycznych GP 2

17. Wygląd gimnazjalisty

18. Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum Publicznego nr 2 w Solcu Kujawskim

19. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

20. Regulaminy Biblioteki, Czytelni, ICIM, Świetlicy, Stołówki

21. Przedmiotowe systemy oceniania z wszystkich przedmiotów

22. Regulamin Rady Pedagogicznej

 

 

REGULAMIN DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKOŁY

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 2

W SOLCU KUJAWSKIM

 

 

1)      Organizatorem dowożenia uczniów do szkoły jest gmina Solec Kujawski.

2)      Podczas przejazdu autobusem szkolnym uczniowie są pod opieką

wyznaczonego nauczyciela – opiekuna autobusu szkolnego.

Nauczyciel – opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za

dowożonych uczniów:

a)    od chwili ich wejścia do autobusu na wyznaczonym przystanku

do chwili przekazania ich szkole,

b)    od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia przez

ucznia autobusu na przystanku w miejscu jego zamieszkania.

3)      Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz

powracających do domu po przywozie do miejsca zamieszkania

odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

4)      Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze

przy prawej krawędzi jezdni.

5)      Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni,

mogą to zrobić dopiero po odjeździe autobusu z zachowaniem

zasad bezpieczeństwa.

6)      Opiekun szkolnego autobusu przekazuje uczniów dowożonych

wyznaczonemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi dyżurnemu.

Opiekun szkolnego autobusu wraz z dowożonymi uczniami wchodzi

do budynku szkolnego.

7)      Opiekun szkolnego autobusu informuje ustnie nauczyciela

dyżurnego o zachowaniu uczniów w autobusie.

Opiekun szkolnego autobusu informuje ustnie dyrektora szkoły

o zachowaniu uczniów w autobusie.

8)      Opiekun szkolnego autobusu odbiera uczniów od nauczyciela

dyżurnego, wyznaczonego przez dyrektora szkoły, który prowadzi

ich do autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.

Opiekun szkolnego autobusu prowadzi uczniów do autobusu i wpuszcza

zgodnie z ustalonym porządkiem.

9)      Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez

opiekuna.

10)  Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek

dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz

do poleceń opiekunów.

11)  Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)    wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność

opiekuna,

b)    wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c)    zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie

bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d)   żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,

e)    rozmawiać z kierowcą.

12)  * Dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni, w terminie do

25 sierpnia każdego roku przekazuje organizatorowi:

a)   listę dowożonych uczniów, zawierającą adresy i ich miejsca

zamieszkania,

b)   planowane godziny przyjazdu i odjazdu ze szkoły, zgodnie ze

szkolnym rozkładem zajęć

13)  * Organizator dowozu do końca sierpnia przygotowuje plan

dowozów, w którym określa:

a)   przystanki, na których autobus zatrzymuje się,

b)   godziny odjazdów z wyznaczonych miejsc.

*Zamiast 13 i 14:

* Dyrektor szkoły, której uczniowie są dowożeni, do końca sierpnia

każdego roku, ustala:

c)   listę dowożonych uczniów, zawierającą adresy i ich miejsca

zamieszkania,

d)  przystanki, na których autobus się zatrzymuje,

e)   godziny odjazdów z wyznaczonych miejsc.

14)  Ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom

i rodzicom.

15)  Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej

w planie dowozów po stwierdzeniu przez opiekuna autobusu

obecności wszystkich uczniów.

16)  Uczniowie każdej* szkoły* wsiadają/wysiadają do autobusu

szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

17)  Uczniowie podczas jazdy siedzą na wyznaczonych przez

opiekuna miejscach.

18)  Organizator współpracuje z dyrektorami szkół w celu

zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz wyeliminowania

ucieczek ze szkoły, a opiekunowie autobusu szkolnego

współpracują z nauczycielami dyżurnymi zajmującymi się

uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej

organizacji dowozów.

Dyrektor, w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa oraz

wyeliminowania ucieczek ze szkoły, nadzoruje dowożenie uczniów,

a opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z wychowawcami

szkolnymi w zakresie prawidłowej organizacji dowozów.

19)  Zgłoszenia nauczycieli opiekunów sprawujących opiekę nad

dowożonymi uczniami, dotyczącymi pozytywnych lub negatywnych

zachowań uczniów oraz przestrzegania Regulaminu dowożenia

uczniów, są oceniane zgodnie z kryteriami ocen z zachowania uczniów

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

20)  Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność

ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.

21)  Dyrektorzy szkół, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem,

informują organizatora o planowanych zmianach w terminach

dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione

z dyrektorami pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są

szkolnym autobusem.

Dyrektor szkoły, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, informuje

rodziców i uczniów o planowanych zmianach w terminach dowozów,

związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole.

22)  Uczniowie niezapisani na listę uczniów dowożonych lub inne

osoby mogą być przewożone szkolnym autobusem tylko za zgodą

opiekuna, pod warunkiem posiadania wolnych miejsc. Uczeń

dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu szkolnego

tylko za zgodą szkoły i opiekuna.

23)  Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez opiekunów wszystkim

uczniom dowożonym oraz przez dyrektorów* dyrektora szkół* szkoły

rodzicom tych uczniów najpóźniej we wrześniu, w dniu rozpoczęcia

każdego roku szkolnego.

24)  W przypadku awarii lub wypadku kierowca autobusu zobowiązany

jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej

kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do

zminimalizowania strat materialnych.

25)  W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun

sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im

bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

26)  Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie

zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

27)  Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy

odpowiedzialny jest kierowca autobusu.

28)  W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje

podejmują:

a)   podczas trwania dowozów – opiekunowie i kierowcy autobusu;

w innym czasie – organizator dowozów