Skład Rady Rodziców


Rada rodziców

REGULAMIN

RADY RODZICÓW

GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 2

W

SOLCU KUJAWSKIM

I. Postanowienia ogólne

 

 

§ 1

1.      Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2.      Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

 

 

§ 2

1.      Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole.

2.      Kadencja Rady trwa rok.

3.      W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady Ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady.

4.      Decyzję o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających podejmuje Rada w głosowaniu jawnym.

 

§ 3

Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.

II. Wybory do Rady

 

§ 4

1.      Wybory do Rady przeprowadzone są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału.

2.      Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie Rade Oddziałową.

3.      Rada Oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności Rady Oddziałowej decydują rodzice danego oddziału.

4.      Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic.

 

§ 5

Wybory Rad Oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana  w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do Rady Oddziałowej.

 

§ 6

Wybory Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.

 

§ 7

1.      Rada Oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do rady Rodziców szkoły.

2.      Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela Rady oddziałowej do rady Rodziców szkoły może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród wybranych członków Rady Oddziałowej.

 

§ 8

1.      Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora Szkoły.

2.      Pierwsze posiedzenie Rady powinno odbyć się nie później niż 14 dni od terminu wyboru.

 

 

 

III. Władze Rady

 

§ 9

Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

 

§ 10

Rada wybiera spośród siebie Komisję rewizyjną. Komisja Rewizyjna liczy nie mniej niż trzy osoby. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.

 

§ 11

1.      Przewodniczący Rady organizuje prace rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia rady, reprezentuje radę na zewnątrz.

2.      Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

3.      Sekretarz Rady odpowiada na dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.

4.      Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 12

1.      Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrolowanie:

a)      realizacji uchwał podejmowanych przez radę Rodziców,

b)      gromadzenie i wydatkowanie funduszy Rady Rodziców,

2.      Rada Rodziców składa coroczne sprawozdanie ogółowi rodziców wraz z wnioskami pokontrolnymi.

 

IV Posiedzenia Rady

 

§ 13

1.      Posiedzenia rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

2.      Poza terminami ustalonymi w harmonogramie

 

 

 

§ 14

1.      Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie Rady, na 7 dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad. Projekt porządku zamieszczony jest także na stronie internetowej szkoły.

2.      Posiedzenie Rady prowadzone są przez przewodniczącego.

3.      W posiedzeniu Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.

4.      Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.

 

§ 15

1.      Posiedzenie rady są protokołowane.

2.      Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

 

 

V Podejmowanie uchwał

 

§ 16

1.      Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.

2.      W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.

 

§ 17

Uchwały Rady numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

 

§ 18

Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie jak uchwały.

 

 

VI Prawa i obowiązki członków Rady

 

§ 19

1.      Członkowie Rady mają prawo:

a)      Dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych.

b)      Wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły.

c)      Głosowania na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.

2.      Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach rady.

 

 

VII Fundusze Rady

§ 20

Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statusową szkoły.

 

§ 21

 

Szczegółowe zasady wydatkowania funduszy ustala corocznie rada w planie finansowym wydatków.

 

§ 22

Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać:

1)      Dyrektor,

2)      Rada Pedagogiczna,

3)      Samorząd Uczniowski.

 

§ 23

1.      Rada ma wydzielone konto bankowe.

2.      Środkami zgromadzonymi na koncie dysponuje Rada poprzez dwie upoważnione osoby: przewodniczącego i skarbnika.

 

§ 24

Dokumenty finansowe przed zaksięgowaniem zatwierdza skarbnik Rady.

 

VIII Postanowienia końcowe

§ 25

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

15.09.2008r.