REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

Gimnazjum Publiczne nr 2 w Solcu Kujawskim

 

 

 

§ 1

Celem Samorządu jest:

 

1.      Reprezentowanie ogółu uczniów.

2.      Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrony jej praw.

3.      Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych  szkoły.

4.      Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

5.      Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, samokontroli, samooceny                         i samodyscypliny uczniów.

 

§2

Do zadań Samorządu należy:

 

1.      Organizowanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych zawartych     w Statucie Szkoły.

2.      Przedstawianie Dyrektorowi  Szkoły, Radzie  Pedagogicznej, Radzie  Rodziców  opinii  oraz

potrzeb koleżanek i kolegów, spełnianie wobec tych organów szkoły roli rzecznika interesów ogółu uczniów.

3.      Współdziałanie z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w zapewnianiu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

4.      Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturowych, sportowych uczniów.

5.      Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do niezbędnych prac na rzecz szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie użytecznej, w środowisku.

6.       Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym na trudności w szkole,           w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

 

 

§3

Uprawnienia Samorządu obejmują:

 

1.      Prawo przedstawienia Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii dotyczących wszystkich spraw szkoły.

2.      Prawo do przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów.

3.      Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

4.      Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

5.      Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań.

7.      Redagowanie ściennych gazetek szkolnych, prowadzenie apeli, itp. w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności.

8.      Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu              z Dyrektorem Szkoły.

9.      Prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień, nagród i kar stosowanych w szkole.

10.  Prawo wypowiadania opinii na temat współpracy z nauczycielem pełniącym rolę opiekuna Samorządu.

11.  Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu Samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

12.   Prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia.

13.   Prawo do przedstawiania opinii na temat oceny pracy nauczyciela.

14.  Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobiegania konfliktom, a w przypadku pojawienia się ich zgłaszanie poprzez opiekuna Samorządu, Dyrektorowi Szkoły lub Radzie Pedagogicznej.

 

§4

Władza Samorządu Uczniowskiego:

 

1.      Najwyższą władzę Samorządu Uczniowskiego jest walne zebranie samorządów klasowych. Walne zebranie zwoływane jest, co najmniej raz w semestrze przez Radę Uczniowską                      w porozumieniu i za zgodą opiekuna Samorządu. Uchwały walnego zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów uprawnionych, obecnych na głosowaniu uczniów.

2.      Do kompetencji walnego zebrania należy:

Ø podejmowanie uchwał dotyczących działalności organów Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, w tym uchwalanie ramowego planu pracy Samorządu Szkolnego na dany rok szkolny,

Ø dokonywanie oceny działalności Rady Uczniowskiej.

3.      Między zebraniami działalnością Samorządu kieruje Rada Uczniowska.

4.      Władzą wykonawczą Samorządu Uczniowskiego są samorządy klasowe.

5.      Struktura organizacyjna Rady Uczniowskiej (RU) Samorządu Uczniowskiego:

Ø przewodniczący Rady Uczniowskiej

Ø zastępca

Ø skarbnik

Ø sekretarz

Ø przewodniczący powołanych sekcji.

6.      Wybory do Rady Uczniowskiej Samorządu Uczniowskiego odbywają się według ordynacji ustanowionej przez zebranie walne Samorządu.

7.      Ordynacja wyborcza do Rady Uczniowskiej stanowi załącznik do regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

8.      Rada Uczniowska odbywa zebrania przynajmniej raz w miesiącu.

9.      Zebrania organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się w obecności członka RU.

10.  Wszystkie uchwały i decyzje organów Samorządu Uczniowskiego muszą być zaprotokołowane.

11.  Kadencja Rady Uczniowskiej SU trwa przez okres roku szkolnego.

12.  Rada Uczniowska SU współpracuje z opiekunem, wychowawcami klas, Dyrektorem Szkoły  i uzgadnia z nimi plany pracy i ważniejsze przedsięwzięcia.

13.  Rada Uczniowska SU informuje ogół uczniów o swojej działalności.

14.  Zebrania, narady, spotkania wynikające z działalności samorządu szkolnego odbywają się    w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

15.  Członkowie Samorządu Uczniowskiego mogą być odwołani przed upływem kadencji na wniosek opiekuna SU lub innych członków Samorządu Uczniowskiego. Dotyczy to przede wszystkim ucznia, który opuści dwa razy bez ważnego powodu zebranie lub nie będzie wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków. Zostanie pozbawiony pełnienia funkcji     w Samorządzie oraz praw do głosowania. Wniosek o odwołanie podlega akceptacji 2/3 RU.

 

 

§5

Fundusze Samorządu Szkolnego:

 

1.      Samorząd Uczniowski może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego bieżącej działalności.

2.      Dysponentem funduszów jest Rada Uczniowska w porozumieniu z opiekunem SU.

3.      Fundusze samorządu mogą być tworzone:

Ø  z kwot uzyskanych za wykonaną przez uczniów odpłatnie pracę,

Ø  z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez,

Ø  z dochodów za zbiórkę surowców wtórnych,

Ø  ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, zakład opiekuńczy, inne instytucje    i organizacje oraz osoby prywatne.

4.      Zgromadzone środki znajdują się do kwoty 100 zł u skarbnika RU, pozostała kwota znajduje się w depozycie sekretariatu Szkoły.

 

§6

Obowiązki Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej wobec Samorządu Uczniowskiego:

1.      Udzielanie pomocy w całokształcie działalności samorządów, w szczególności                        w   przedsięwzięciach wymagających udział pracowników szkoły.

2.      Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.

3.      Zapewnianie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności samorządów (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

4.      Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5.      Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

6.      Zapewnianie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i z władzami szkoły.

7.      Powołanie opiekuna SU.

8.      Dyrektor Szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienia samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

 

§7

Obowiązki opiekuna Samorządu Szkolnego:

 

1.      Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli  i Dyrektora Szkoły.

2.      Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

3.      Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4.      Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z Samorządem.

5.      Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.