Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 2  informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Dyrektor Gimnazjum. Dane kontaktowe administratora to:  Gimnazjum Publiczne nr 2 , ul. 29 Listopada 7, 86-050 Solec Kujawski, tel.52 387 1207 lub 52 387 1498., e-mail: sekretariat@gp2.soleckujawski.pl
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, tel. 52-387-01-27, e-mail: daneosobowe@soleckujawski.pl
 3. Dyrektor będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka  aby realizować obowiązki statutowe szkoły, zadania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze, w tym:
 • Prowadzić dokumentację przebiegu nauczania,
 • Realizować obowiązek szkolny i nauki,
 • Wydawać świadectwa, legitymacje szkolne i zaświadczenia,
 • Kontrolować realizację obowiązku szkolnego,
 • Promować szkołę,
 • Zorganizować wycieczki szkolne i konkursy,
 • Udzielić niezbędnej opieki medycznej,
 • Udzielić pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • Prowadzić indywidualne nauczanie,
 • Korzystać z dziennika elektronicznego,
 • Móc się z Panią/Panem skontaktować;
 1. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie odpowiednio:

1)      niezbędność do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

2)      niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji),

3)      niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

4)      Pani/Pana zgoda – w przypadku przetwarzania danych, których przetwarzanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, np. w celu ułatwienia kontaktu, upublicznienia wizerunku Pani/Pana dziecka  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka innym organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa albo jeżeli będzie to konieczne celem wykonania zawartych przez siebie umów. Administrator może przekazywać Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka wyłącznie trzem grupom:

1)      osobom przez siebie upoważnionym – pracownikom Gimnazjum, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2)      podmiotom przetwarzającym – którym Administrator  zleci czynności wymagające przetwarzania danych,

3)      innym odbiorcom danych – np. operatorowi pocztowemu, bankom, ubezpieczycielom, hostingodawcom itp.

 1. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.
 2. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania udostępniania swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka
 • ich sprostowania,
 • ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych                  w pkt 3,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz danych osobowych swojego dziecka gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani się znalazł/a albo w której znalazło się Pani/Pana dziecko.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, warunkiem zawarcia umowy bądź załatwienia indywidualnej sprawy. W przypadku niepodania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adres zamieszkania nie będą mogły zostać zrealizowane względem Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka cele określone w pkt 3.
 3. Pani/Pana dane osobowe ani dane osobowe Pani/Pana dziecka nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.